Immmagini di Pinzolo

Al sivat ca... - di Elio Caola
Trato marzo

Al Giuani di Giüsüfin al stava süi Madarciöi, inti n munt sü n sump ai prè; di sora gh'era al gac' ndu ca l nava a far la föia par al farlet e la lögna da brusar ntala cunomica e ntal furnel a uli da la stüa.
N la stala al ghiva tri cò di bistiam gros - do vachi e n manzot - zinc cavri, set o ot cünic' e n sciap di galini ca li ghi fava i öf e li tigniva dalonc' li lipari e i bic'. L'era n poru ciavà, parchè sa quanca gh'era la fera di San Michel nu l ghiva varguta da vöndar, par öl l'era drola! La farina zalda, li midisini e l vister bisügnava pör cumprarli! … ma gaian al ga n'iva poc o miga.
Amù da gioan so pari al l'iva mandà nsema al Barlata, n mulöta da Carisol, a far al cacial ntal Varisot. Ma dop cul invern lì l'è turnà ndreé nsema culi runduli, mez malà. Al mister dal cacial nu l ghi finiva da piasar! Ma nu l'era n lofar, parchè al si adatava a far di tüt: al taiava sü la lögna cun la circulare, d'invern al nava drè al slitun, al ghi idava al Lurenz, ca al fava al mazin, a cupar al purcel e a far sü i salam, al nava a spargiar al ladam fo par i prè e, quanca l'era istà, al sagava e al duava via al fin anca par quiaftri.
A derla fo tüta, nar in övra dré ai prè al ghi piasiva parchè al siva ca gh'era, quasi sempru, anca l'Adalgisa, na ciata ca la stava sora la cort dai Romualdi.
L'è na storia vecia ca la scuminzia amù da quanca da matel i l'iva trat giü dal "trato marzo".
Una da li prümi seri di marz, dop aver impià dü granc' falò ca i fava stizi ca, ntal scör, li pariva stèli, n zertu mument dal dos di Biatin i à usà giü, stagn:
"Trato marzo su questa tera …
per maritare una giovane bela …
Chi éla chi nu éla …
L'Adalgisa ca l'è la pü bela …
A chi la avente mai da dare …
Al Giuani di Giüsüfin, ca l'è da maritare …
Tötala! Tötala! Tötala! "
Al Giuani, ca nu l sa la spatava e ca l'era lì n piaza n mez a la gent chi scuftava, a sinter al so num nsema a cul da la Adalgisa a ghe vignù al pil da la galina e n'arsöra al gos da mancarghi l flà; ma quanca l'è rinvignü al ga pinsà sora e da alora nu l'è sta pü bon da tirarsala fo dal cò, l'Adalgisa!
A vardarla par minü l'era ben piciula, ma nu la ghi mancava gnenti. L'era cumi n trentapis, tut böc e piümi, ma nu la si tirava ndré a der li so rasun; e sa i la surafinava la siva drupar la lingua chi taia e chi cus! L'Adalgisa l'era sempru nada in li casi da la gent a far i mister. I là ciamava dispös parchè l'era na laurantuna e di cesa.
Al Giuani, senza stravigiar pü di tant, ghi piasiva starghi nsema, öl ci süt di paroli! (par cul, a tegnar sü la ciaciarada, la ghi pinsava ben l'Adalgisa).
A mössa granda, la duminica, öl al si mitiva sempru sül scalin pü aft da l'altar da la Madona, da la banda da Bafdin, parchè ci al pudiva dar dali uciadi intai banc da li fumbli, ca li stava giü n funt a la cesa.
L'Adalgisa la gh'era sempru, ma la fava finta da der sü li uraziun cu i oc' bas, cumi gnanca al ghi fös!
Fo par l'istà i ghiva pü cianzi par star nsema. L'era quanca tüc dü i nava in ovra dré ai prè a uftar al fin o a duarlu via.
In chìi di lì nu i vigiva l'ora ca vignös al mument da santarsi giü apè, par trigar n poc e … vardarsi intai oc'! Ma, di cesa öla e di pochi paroli öl, fato sta ca nu i à mai cumbinà gnent, anca sa da li boti i ga n'iva na gran vöia! Öla pü chi öl.
Da cul latu al Giuani l'era n poru tananai e nul capiva, o nul vuliva caper, cul ca l'Adalgisa l'iva sempru circà da derghi.
N dì, l'era di vanardì parchè l'arloi dal campanil l'iva apena batü li tri e l campanun al s'iva invià a sunar par der ca al Signor l'era mort propriu in cul mument lì, gnanca n gnarel l'è rivà cun ti n cistel quacià giü da n mantin bianc par tegnar dalonc' li muschi e caft la pügnata. Giüst al vers! L'era n pez ca l'Adalgisa e l Giuani, sü cula costa dai Rünc, ierta npè, i rastalava al fin. I l'iva giamai tirà tüt giü n funt e ben cumudà in li bazi, mitüdi nsema par purtarli sul quadru dal fin, sora la stala.
Al cafè d'orz cul vinl'era propriu cul ca ghi si vuliva par la sé!
A l'Adalgisa invezi dal vin ghi piasiva di pü mötarghi dintru al buter, ca al fava dai oc' granc' cumi quìi di n bo. Nsema a la pügnata dal cafè gh'era dali föti di pan, grandi cumi na man. L'era pan vec', ma bon anca sa l'iva ciapà udor di raoft.
Suta gh'era anca n cüniu di spresa n poc carulada. Bivü al cafè, i era lì tüc' dü ca i mumulava la grusta da la spresa e ca, pugè a na baza di fìn, i trigava n migul, quanca öla, l'Adalgisa, la vegn fo cu i so pinser: "Toi Giuani, varda ca l'è n pez ne ca fum sta vita chi! … L'è agn e agn ca num in övra, me e te nsema!" "A, sé" al dis al Giuani tra na zacada e l'aftra. E l'Adalgisa: "Da li boti l'è anca bel star da paröi, ma dali boti …! Laurar apena par quiaftri .. senza costrüt … Vivar cumi pori laor, me da ciata te da zavar … senza na famöia!"
E l Giuani - ca, cumi avrì già capì, prüma da parlar al ghi pinsava sü do boti: "A sé, l'è propriu cì, ma cu vöt farghi … uramai!"
"Ma - la dis l'Adalgisa difat par nu perdar n'aftra bota l'ucasiun - me crözu ca al saria ora ca nüaftri dü pinsösan da maridarni … Nu sum gnamù vec' dal tüt … a laurar sum amù bon … par al rest … pazienza!"
Alora al Giuani, ca l'era tüt ciapà a rudular sü al tabac in tina cartina dai zigareti, l'afza al cò, al tera n fladun, e, par taiar cort, al ghi rispunt: "Sé, sé, cul ca ti disi l'è ben vera, al saria anca bel … ! Ma chi el chi ni töl?"

Al pirlot dala luceletrica

L'era la prüma duminica di satembar quanc ca al Paracu, finì la predica, l'ha dit giü dal pülpit ca cula sera lì, difat dop cina, saria rivà la lceletrica in chili casi 'n du iva tirà dai fii dupli inturcignè, ca i finiva cun i piac' e li lampadini tacadi sui plafun dali cusini e dali stüi.
Cula sera lì tüc' i era a casa a spatar ca si impiöss li lampadini.
La Barbarina di Dunadin, ca la stava su 'n sump Ruina, quanc ca s'ha impià la luce, lì par lì, la ciapà 'n spavent, ma difat dop la sa mitù a far scapineli par vigiar sa cun la luceletrica as ghi vigiva ben cumi cul lüsor dala lucerna.
L'iva quasi finì na scapinela, ma la luce l'era amù lì impiada! Dop do o tri boti ca la infilzava mal i fer - la crudava giù dala son - la pinsà da nar in canonaga, ca l'era lì apè, a dumandar al Paracu cu ca la duiva far par puder nar a durmer al scör.
"Ma Barbarina! - al ga dit al Paracu 'n poc sul sut - Vigì stu pirlot chi? Al girè ci e la lampadina la si smorza di colpu. Comut no?! If capì ades?"
"A derla fo dai denc', no dal tut! - l'ha ga ribatù la Barbarina - Ma què, tüti li seri, prüma da nar a durmer, mi tucaria vigner chi in canonaga a girar cul pirlot lì? Nu mi par propriu na gatada comuda sta vosa luceletrica!"

I dis ca i Rendenèr i é "menoghi"

Cu vuràl dér menoghi, ca nu l'é na parola dala Rendena?
Me go n ment ca la sia vignüda da fo e, sa l'é ci, nu la pöl vuler der varguta di bel.
A pinsarghi ben la nossa gent, ca la par bona e pazienta, di poc caratar, l'ha già vissù dai mumenc' n du ca la fat vigiar ca, quanc ca ucor, l'é bòna da tirar fo li so sgrifi.
I Rendener i sa sempru difindù senza vardar in facia a nigugn, anca contru chi i si criziva pü gaiarc' e pü fürbi.
Amù alora, quanc ca, mandà da Trent, era capità n la val in prevat, ca dop i la fat adiritöra Vescuf: al si ciamava Vigili. Öl al vuliva in tüti li maneri far crözar ca cul Signor, ca alora i ghi disiva su li uraziun par tignersal in bona, nu l'éra cul giüst e ca cul pü giüst e pü brau l'éra naftru.
I dis ca l'éra in tipu cul pil sul stumac e ca l'abia parfin batü giü la statua di Saturno, ca l'é nada in tanc' toc.
I Rendener alora nu i ga pü vist: a cul prevat lì, furest, i ha scuminzià a tirarghi i sas; la prüma bota i ha circà anca da schivarlu, ma quanc ca, di li a poc temp, l'é turna ndré da Trent naftra bota, i la ciapà cun tina scaia drit filà in tal cò, e i l'ha sutrà a Spiaz!
Dop tant temp é sta gata amà i os, ca i li ha mitù in ta li reliqui dala cesa da Spiaz ciamada di S. Vigili.
Ades i é tuc' cuntenc' d'avergal cumi prutetor e par di pu martar, ma alora …!
Però, a vardar ben, tüti doi li situaziun li ga aù al so parché e tüti doi li nava fati in cul mument lì.
La storia di S. Vigili, pü di aftri, la fa vigiar cumi i Rendener, quanc ca as trata di mistér sèri, i sa cu far e ca i lu fa ben, senza mezi misöri.
L'é capità presapoc cì anca quanc ca l'Enel al vuliva sugarni su tüti li surgivi, li rugi, i rì e li sarchi, e far sparer i cac e l' Pic' di Nardis, parchè ghera bisügn di luceletrica.
Tü i Sindac dala Val, na bota tant, i sa mitù nsema e i è ste bon da farmar in temp i laori, ca i avria mitù sut sora dal tut li nossi val, ca propriu n l'acqua li ga al so bel.
Quanc ca po, dop qualchi an, la Provincia l'iva sparpaià fo par tüta la Rendena in müciü di libröc' verc', par far caper ala gent ca ucuriva sbüsar su amù la nossa val par cavar l'uranio, parchè dali aftri bandi ga n'era poc o miga, e ca i Rendeneri i pudiva star qiuec' parchè, ci i disiva, nu ghera nigün piricul di malatii, tüc rabì cumi i bic', i sa gata a Spiaz par usar dré ai co gros, ca i era vignü da Trent e finamai da Roma e par derghi ca nu i vuliva pü büs e chipi in tala val Rendena, già turmantada assà da l'Enel e dala Maffei.
L'uranio al fava pora par li malatii e par al Turismo, ca l'era già ben invià.
Cul dì lì, deto fato,, quatrü büli i ha ribaltà sul taul n du ca gh'era santadi giù li Aurorità, tüti li ciösti dal ladam plini di libröc' verc' gaté su n geru.
Nu si sa ben parché i abia difat lagà lì da circar l'uranio; fatu sta e te ca anca sta bota la Rendena la sa fat sinter e la fat vigiar ca la ghiva idei ciari.
Ma alora, sumi o nu sumi "menoghi"?
Adse, propriu in sti dì, ghe naftra ucasiun par vigiar cu ca l'é vera: la quistiun dal Parco!
Tanc', massa, Rendener ié contru a sta idea; stu fatu chi al dà da pinsar, anca sa as sa ca la gent nu la pöl cambiar al so Kraiz ci di colpu.
Alora vegn da der ca tanc' i è contru a stu Parco parché nu l'é gnamù ciar a tuc' cu ca la sia dal bon sta nuvità pinsada a Trent, ci ingatiada, ca ades i duvria disfar fò ntra di öi i paisan, par vegnar a co di tanc' parché e parcom.
Mi piasaria propriu vigiar cumi la va a finer anca sta storia chi. Me crözu ca sa li robi li vignarà spianadi ben e sa san parlarà tuc' nsema cu la cunvinziun ca cul Parco as pöl far varguta di bon par nuaftri e par i nos fiöi, par tüc' e no contru vargügn, anca sta bota i Rendener i pöl far bela figöra e alora nu ghi sarà pü nigügn ca i pudrà ciamarli "menoghi".

Note
1. L'inizio dei lavori di sfruttamento idroelettrico nelle Giudicarie è del 1950 ad opera della SISM (Società Idroelettrica Sarca Molveno), lavori finalizzati alla produzione di energia elettrica.
2. Le prime ricerche minerarie di materiale uranifero sono del 1958 sul monte Tof e a Palastro, tra Spiazzo e Bocenago. I sondaggi vennero effettuati dalla SOMIREM, società mineraria dell'AGIP, e durarono due anni. Vennero sospesi per la scarsità del materiale uranifero rinvenuto e venne dichiarata la non convenienza dello sfruttamento. Le ricerche vennero poi riprese, nonostante le conclusioni negative, nel 1977 ad opera dell'Agip Mineraria.
In seguito, per la protesta dei Comuni e della popolazione, le ricerche vennero sospese. Ci fu un atto di forza dei valligiani nei confronti delle autorità provinciali, che subirono la volontà della Rendena.

Al stupacul ela na pianta chi fa ben … o no?

Na bota, tanc' agn fa, a Stremp era mort na fumbla. Almen cì al criziva al so om, ca al sa dat da far par sutrarla in temp e cun tüti li divuziun chi völ la cesa.
Ghi da saver ca sti agn i morc' da Stremp i li sutrava a Spiaz, parchè in tal so pais nu ghera 'n pra plan gnanca a circarlu cul lumin; e sa 'l ghera i lu sagava.
Alora i fava l'obit cun quatru omagn ca i purtava al mort a spali, sa na barela di lögn, e sal vigiva ben parchè l'era pugià sora, nut, dintru in tin linzöl bianc, di lin, cal ghiva cul bon udor dal lignivac' di ciöndru.
Par nar a Spiaz ghera in scurtiröl ca i lu ciamava al sinter dai morc'.
Al ghe amu ades, pien di spin e stupacüi, cumi alora.
Donca, l'obit al siva invià sut sera, apena la gent l'iva guarnà 'l bestiam, finì i grup da li campani.
Dinanc' ghera la crus purtada dal pu vec' da la parentela e po i gnarei e i omagn; drè a la morta al so om, i parenc' pü ströc', al prevat e, cul calciderl e l'turibul, i cirigoc', contenc parchè la bina di pan dal mort i la ciapava do boti.
Di drè dal tut li fumbli, ca li sighitava a der su li rechie-meterni, ca li si misciava cul rumor da la Sarca.
Iera tüc' li ca i caminava cul co bas e i pinsava a cul ca di bel e di brut liva passà cula pora dona, quanc ca su n'tina cürva ströta na spina di stupacül la ciapà dintru 'l linöl e la sgrifà la morta ca di colpu la sa mitù in santùn e, cui oc' fo dal cò dal spavent, la fat in gran cigh, ca i la sintüda finamai su a Buzanac.
Vist ca la dona nu l'era morta dal tut, i la fata dismuntar dal cadalöt e ie turnè tüc' in drè, vargügn anca 'n poc indispitì.
Ma al vanardì dop la fumbla l'è morta dal bon.
Alora al so om l'ha düost fa far amù 'l pan e 'l funeral.
Ma quanc ca ie rivè su cula cürva ndù ca la dona l'era rinvignüda par via dai pin, al so om nu l'è sta bon da tasar e l'ha usà ai purtador: "Am racumandu matei, stem dalonc' dai stupacüi!"

Note
Il fatto, frutto della fantasia e dello spirito canzonatorio rendenese, viene raccontato dettagliatamente nel rispetto delle antiche tradizioni funerarie locali.
Gran parte di esse vengono tuttora osservate, quali, ad esempio, la disposizione preordinata dei fedeli che partecipano al funerale e l'offerta del "pane del morto". La sola variante riguarda la salma ora non più avvolta nel solo lenzuolo.
Dal "Libro Urbano" della Parrocchia di Caderzone e in particolare nel documento del 14 agosto 1368 (vedi la pubblicazione "Larazzo e la Spada" di Tranquillo Giustina E.R.P. 1988) risulta in modo certo che solo in virtù di una particolare prerogativa di indipendenza, probabilmente legata alla potente famiglia Lodron, Caderzone disponeva di un cimitero adeguato e di una deroga che autorizzava la sepoltura dei morti nel proprio cimitero. Per le altre comunità limitrofe, invece, il seppellimento doveva avvenire a Spiazzo, nella importante Pieve di Rendena
.

Turismo in Trentino

Ultime news pubblicate:

» Indice generale delle notizieCerca nel sito
Pagina FBPagina Twitter

Calendario eventi Madonna di Campiglio Pinzolo Val RendenaCampanedipinzolo.it - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Chi siamo - Privacy