Immmagini di Pinzolo

Calendario eventi Madonna di Campiglio Pinzolo Val RendenaParagoni e modi di dire in dialetto pinzolese
di Claudio Cominotti e Ivana Maffei
Paragoni

Nar cumi cul can chi à magnà la puigna
simpatic cumi li muschi 'ntal lat
gref cumi pulenta e crauti
l'é cumi ciaparsi 'n la ströpula
Amar cumi 'l tosac
Bela cumi 'l sul 
Bianc cumi na peza
Bivar (ciüciar) cumi na spügna
Bon cumi 'l pan 
Brüt cumi l'orcu 
Brüt cumi la mort
Cargà cumi 'n asan
Cargà cumi san Zorz 
Catif cumi l' ai 
Catif cumi la fel
Centrarghi cumi Giüda ntal Credo
Ciar cumi l'aqua 
Cirvel cumi na galina
Coion cumi Taco
Cot cumi 'n per
Cot cumi na rava
Cuciùn cumi 'n mül
Cuntent cumi 'n merlu
Cuntent cumi na Pasqua 
Dispös cumi 'l 29 (vintinöf) di fivrer
Dör cumi 'n sas 
Dör cumi na cudula
Drit cumi la cua di 'n gat
Drit cumi 'n füs 
Drit cumi la via di Campul
Dulz cumi la mel
Durmer cumi 'n caval
Durmer cumi 'n tas 
Famà cumi 'n ludru
Famà cumi 'n luf
Fiàc cumi 'n asan
Fürbu cumi 'l brö dai gnoc
Fürbu cumi la bulp
Fürbu cumi li pasari 
Fürtünà cumi 'n can in cesa
Grant cumi na casa 
Gras cumi 'n pit
Gras cumi i sunador suta la grunda di San Viliu 
Gref cumi 'l plump
Gref cumi na plüma
Gröz cumi na grataröla 
Gulus cumi Eva 
Imbranà cumi na foca 
Imbranà cumi na cavra 
Imbriac cumi na zorla 
Indré cumi na zorla
Indré 'n car di ref
Inglacià cumi'n strunz
In nanc' e 'n dre cumi 'n scaiaröl 
Intrigà cumi 'n bo 
Inütil cumi scödar li nus
Invarsà cumi 'n calzöt
Laurar cumi 'n negru
L'é cumi darghi 'n ciculatin (fic) a 'n asan
L'é cumi 'n pügn intin oc'
L'é cumi far in büs in l'aqua
L'é cumi far rampagar in purcel sü nti na castögna
L'é cumi tirar in gat sü nti na cuerta
Lonc cumi l'an da la fam
Lonc cumi la "diesila"
Lüstru cumi n spec'
Magnar cumi 'n purcel
Magru cumi 'n bèc
Malidì cumi na stria
Mat cumi 'n caval
Miz cumi 'n capun
Miz cumi 'n pusin 
Miz cumi l'üa
Mulisin cumi 'l pan 
Mulisin cumi la pel di tupina
Müt cumi 'n pös
Nar cumi 'l vent
Nar cumi li avi di Lüca
Nar cumi 'n soldu n costa
Nar cumi 'n trenu
Nar d' acordu cumi tri rödi 'ntin car
Nar drit cumi 'n suldà
Nar rüz cumi 'n levar
Negru cumi 'n scapin
Net cumi 'm pum
Nuius cumi na musca
Oc' cumi i begai
Orbu cumi na talpa 
Orbu cumi 'n finc
Orbu flincu
Paciü cumi n oc 
Parer e nu esar l' é cumi urder e nu tesar
Pegru cumi la not d'invern
Plin cumi 'n öf
Pricis cumi n arloi 
Rabì cumi 'n sors
Rivers cumi li cavri barüchi
Rus cumi 'n brasun 
Rus cumi 'n pavarun
San cumi 'n pös
San cumi 'n curnal 
Scör cumi 'l luf
Saverla longa cumi 'l manac di na bocia
Sempru 'n mez cumi la zobia
Sgiunf cumi 'n balun 
Sitil cumi na parsöca
Slindiu cumi 'n parfil
Slis cumi li cani di 'n organ
Slis cumi l'oiu
Sort cumi na campana 
Sort cumi na campana
Sporc cumi 'm bic'
Star ben cumi n fior sü nti na rocia
Star ben cumi 'n prevat süla forca
Strac cumi 'n asan
Stramalidì cumi li biciöli
Sul cumi 'n can
Sunar ben cumi 'l Medu
Süt cumi l'esca
Sveglio cumi 'n gat di marmo
Svelt cumi 'l vent
Tant cumi da Nadal a San Stefan
Tant da l'aqua al pont cumi dal pont a l'aqua
Tunt cumi na bocia 
Tis cumi na castögna
Tramar cumi na föia
Vec' cumi la Sarca
Vec' cumi 'l cüc
Vert cumi l'erba 
Zalt cumi 'n capun

Modi di dire

L'é frösca la limunada.
L'é iert in pè.
L'é na fò par li sparasèri.

 

Se ne conosci altri scrivi a: claudiocominotti@hotmail.com

Turismo in Trentino

Ultime news pubblicate:

» Indice generale delle notizieCerca nel sito
Pagina FBPagina Twitter