Immmagini di Pinzolo

Poesie in dialetto pinzolese
Cun i occ sarè - di Brunetto Binelli Melòn

Cun i occ sarè poss vigiarti, poss sinter an la to vus
anca sa nu tii se e ti se suta na crus.

Cun i occ sarè poss vigiarti … magari … santa giù’
e ti mi parli e ti mi scufti. E poò ti levi sù

e ti mi disi: “Sa fat tardi, ti saludu, ades me vu!”
Ci me draversu i occ …. E nu ti vigiu pu!

Marz di Elio Caola

Marz,
chi bel mis ca l'é marz,
stragùcia i querc,
va via la nef,
mor me madona,
chi bel mis ca l'é marz.

La Val Rendena di Carmelo Binelli Lucìn

"Ogni bòt ca pàssu al ri dal Finàl'
e ma sa presénta, dòp l'òfta, la val,
séntu vargùta ca cànta 'nt al cör;
mi sènu ligér, mi sèntu sicör".
Ci 'l mi disiva 'n umöt da Burzàc
cal nàva 'n muntàgna cun in spàla 'n prussàc,
"Lavòru a Milàn; g'ò giü 'n butigòt
amù quàlchi an, e pò fu 'l fagòt;
implàntu lì tüt, e vègnu chi al mé paiss
ca la val da la Trisa l'é 'l pü bèl paradìss".

A 'n vècc chi dundàva pugià al sò bastùn
dré a l'ültima spéra di sul da l'aftùn,
ò vulöst dumandàrghi: "Nònu, scüsè,
par vü sta Rendéna, èla bèla, e parchè?"
- "Mè ò scarminà tuchèi dal mé cör
in ògni cantùn dal mòndu, e pör
ànca si adèss su chi ca nu g'ò gnént
mi séntu in siòr in mèz a la mé gént.
L'ünic dispiazér ca g'ò, l'é ca nu pòss
lagàrghi niént; ghi lagarò i mé òss!"

"Ogni bòta ca pàssu al rì dal Finàl
e dré a li spàli mi làgu la val,
séntu vargùta chi piànc int al cör,
séntu ògni bòta vargùta chi mör."
- Cì 'l mi didìva 'n umöt da sti agn
ca l'iva girà 'l mondu di dré dal sö argàgn.
"Par ciapàr 'na pagnòca travarsàvani 'l buiùn
e par pudérsi diféndar parlàvan tarùn.

Partivan gnaréi, e turnàvan già griss
ma 'l cör di tüc quanc l'èra chi 'n sti paiss:
Campöi, Mavignöla, Giüstin e Pinzöl,
Massimén, Cadarciùn, Buzanàc, Carisöl,
Verdesina, Murtàss, Pilüc e Iavrè,
Spiàz, Vìla, Strémp, Vich e Darè.
Li càsi, li ciési cui sö campanìi,
li séghi cu li pìli e i camp di patàti,
i vécc trasandéi cun giü li buciàti.
Funtàni chi sgràna 'l sò turululò,
li stàli chi pàrla di zéntu filò!

Li sölvi cui pàscui, li vàchi, i cavài,
i cròz culòr ròsa e 'l biànc dai ghiaciài.
Tri bacàn chi discòr sa 'l cò dal stradùn,
tri ciòspi chi bàba di dré da 'n cantùn.
In ciél tüt zilèst, quàlchi nügula grisa;
'n usél chi sgulàza sài ram di 'na zisa,
'na via di flüa cunt in vècc capütel,
in pugiöl pién di fìor, 'n uft a but, in cancél;
in sciàp di gnaréi chi fa 'l girutòndu
in sta val di Rendena, la pü bèla dal mòndu".

Al me pais di Luca Maffei Faneto

Me su nasü a Pinzöl, stu chi, e precisamente a Bavdim;
al me l’é n bel pais, gni masa grant e gni masa picinin;
da ndù ca stu, cun dü pas su ià l lavandin (l’ültim chi é rastà)
da lì intivu Vacianaga e m gatu giü n sump al rugiulin.

Da là da la via oftu n sü e sü n cima a li Predi gh’é l stradun;
travarsà cul, gh’é la nosa Cesa, par nar a mösa e der sü na qualchi uraziun.
L’é dedicada a San Lurenz, patrono da Pinzöl e so protetor,
cupà scutrizà numa par nu aver ulü trader al Signor.

Chi gh’é Ruina, indù ca gh’é li scöli, chi da fo istrüzion:
numa li scöli basi , par chili afti gh’é da nar a Tiun.
Sa ti ve sü dre al stradun, quasi sü n cima al pais,
ti gati San Viliu, ültim sit prüma da parter par l’infernu o par al paradis.

Crözar o nu crözar ca gh’é vargut anca dal da là?
L’é n bel pinser, e ognün la so idea a proposit al ga l’avrà;
zertu ca ’ndrè nu e mai turnà nigügn,
e alora crözar al pudria esar anca numa n büsügn.

Sal dos dai Marei, ün ala bota, uler o nu uler, i rivarum tüc’:
gion, vec’, malè, san, siori e puröc’, bei e brüc’!
Al na l’à ulü ricurdar anca l poru Baschenis cu la pitöra ca l’à fat,
ca da la trista fin da la vita l’é al ritrat.

A mi, zerti boti, am plas caminar da Pinzöl, nar a far qualchi gero,
pü chi aftru par ciapar in po’ di caft e di sul, sa gò da esar sincero.
Ma dop 15-20 dì ca su caminà, m vegn in menti la me casa, l me pais...
su numa partì e am par ca sia pasà già qualchi mis
e turnando ’ndre da Trent o da Brösa, rivà a Tiun,
vardu fo dal finistrin cun pü sudisfaziun;
a Vardasina, giü n sump a la Val,
crözu da esar già sü n cima al Gal,
pasà Giüstin e rivà ntrù sut a Vadaiun
vigiu l cartabel cun scrit “Pinzolo”, e ogni bota l’é n’emuziun.

La man suta 'l cusin di Dario Maganzini Bratüsca

La "Storia" dimostra come la chiesa cattolica si sia arricchita anche promettendo il paradiso a chi le avesse donato qualcosa come ... che ne so ... magari, ... anche un pezzo di terra ...

"Dai fa prost, ciama’l dutor
e tè gnaro cori , movat,
fa li’n saft dìsai ca’l mor,
e fa végnar anca’l prèvat!"

Al dutor al scorla’l cò:
Nu le ca’l dora pu di tant.
"Mama; le già chi difò!"
"Chi?" "cul ... chi pòrta l’oiu sant!"

Al prèvat al pinsa numa al sò mistér
e’l lu unch da cò a pe.
ma ci ... al lu strimìs amù’nnànch murér!!
Al si ficos al sò oiu’n tal didré!

Ma nu le miga finìda lì,
al pu bèl, l’ha da rivàr,
stè atenti, e vigiarì
al clero, cul ca le bon da far!

Al sa ga senta giu li apè,
parchè, l’ha vist, ca le a la fin,
e ... intant ca tuch i varda’ndré
al fica na man suta’l cusìn

Cun culaftra, al ghi tegn na man
e ... ’l ghi conta la fòla dal gesù,
e ci’l sent quant ca’l bacàn
al g’ha’l puls chi nu bat pu !

L’ün e l dü di nuembar di Rino Bonapace Managiot, fratello di Patai

I dì dai Sanc’ e dai Morc’
si va al cimitero a far na visita
ai noni, al pupà o a la mama,
al fradel o a la surela, al fiöl o al naù
o a chìi,
chi pöl nar a gatarli
nu i ga n’à pü.
Comi ca ti ve dintru
al par in giardin plin di fior;
nu parluman po di quanc’ lümin!
Nu gh’é gna n fil d’erba
gni sü li sipultöri gni par i viai,
l’é net e tüdürì par incö e par duman...
magari l fös cì tüt l’an!
Ti incontri da li faci
ca ti vigi ’ncö, po n’aftr’an,
parchè dop i si dismentaga,
i gà aftri mister par li man!
Vargügn dis la "Via crücis",
vargügn na "rechia" cun tanta devozion,
vargügn i ciaciara e i fa n filò,...
i pudria star anca di fo!
I parla di pelìci,
di vöndar e di cumprar
ca ora da la fin
nu i sa gna cu ca i é nè a far.
Al gà bon der al prevat, o pridicar
da tasar e da meditar,
ma ga n’é di chìi chi va apena
par curiusar o ciaciarar,
ca i pudrìa star a so casa
e lasar in pace chìi chi va a pragar.

Na cantada di Jack Caola

Quanca l’era un po’ pü magra
as sintiva la gent cantar
intai campi, i pre, li sölvi
ustarìi, li piazi e bar.

Al dì da ncö sa ti dumandi:
“Sentat giü, fum do cantadi?”
i rispunt, an da rabì:
“Nu gò temp par paiazadi!”

E ntant i vegn ados
ansia, stres e depresion
e di piruli i si sgiunfa
par cürar sti agitazion.

Al par fin na roba strana
ca ades nu i sia pü bon
cun li taschi plini di soldi
a trar insema na canzon!

E sa ün po l si ris-cia
a verzar buca par cantar
quasi quasi i lu varda
cume l fös mat da ligar!

Forsi n bot a i iva capì
ca par rogni e malatia
la pü bona midisina
l’é cantar in cumpagnia.

Di sicör sti ültim temp
la vita l’é pü cumplicada
ma da cumpiangiar l’é l pais
indù pü nigügn fa na cantada...

Sgriar (Frugare) di Paolo Cominotti da "Sarà  sü ... n la libertà"

Di dintru go n camarot
indù ca tanti not
sgriu ntai ricorc':
discoru cu i me morc'
par saver sa ndù ca i é rivè
gh'é sit anca par me.

E stu lì ori e ori;
i mi conta di bori,
di lögna, di fugular,
di fin, di löc', di car ...

E me scoftu 'mbambulà:
vigiu na stala e n tablà,
siùn, panèri, sghic',
caüci, fos e cünic'.
Po m svegliu fo strimì
e su chi ...
a spatar amù n bot
l'ora da nar intal camarot.
Dentro ho una stanza
dove tante notti
frugo tra i ricordi:
parlo con i miei morti
per sapere se dove sono
c'è un posto anche per me.

E sto lì ore ed ore,
mi parlano di tronchi,
di legna, di focolari,
di fieno, di canalette, di carri ...

Ed io ascolto imbambolato,
vedo una stalla ed un fienile,
falci, cassono, letame,
pioli, fossati e conigli.
Poi mi sveglio spaventato
e son qui ...
ad aspettare ancora una volta
l'ora per tornare in questa stanza.

Mac’ di Carlo Antoniolli Bagat

Mac’ l’é l mis pü bel,
dai fior e dai amor;
i giuvanoc’ i é plin d’ardor
e anca ndal pais, da Carobit a Vacianaga
dal Lazarin a Gaiolin,
indapartüt as sent in bon udor
ca l par balsam di pin.

Intant al sul al cioca;
a varadar fo par i pre
as vic’ già i fior sbucè;
e ndal gac’ chi apè
as sent i usei ca i é già turnè.
Al piciaciòc chi bat sül làras e sül mor
e tüc’ insema i sona na canzon d’amor.

L’é l mis da la Madona
e i dis l’Ave Maria
parchè, sa nò, li berti
Barzola al li porta via.
Banadöt mac’ da la Madona e dai amor
a m sentu in dal me cör
come sbucià in bel fior.

L’uraziún di ‘na bòta di Noemi Bonapace

Stasera i si gata tüc insèma 'n dala stala dala Tina,
brava dòna, picinina, cun t’in cör pu grant chi öla.

Al sò òm, poru ciavà, le stà ciamà a la guèra,
chisà in du ca i la mandà, indrè nu le turnà.

E le rastàda da par öla cun trì buchi da sfamàr;
quatru vachi e sèt galini da guarnàr.

Al ladam le già di fò, al sò calór le füm amar,
al sà di stala e di sudór e ‘l ti ciapa tüt al cör.

Custa chí, le na not propriu scöra,
la buca dal luf le sò surèla e la fà pòra.

I curiandui, inglacè, i sfarfala inanc’ e ‘ndré,
e pò i si pogia sula tera, cuerta bianca di bel piz, fin e miz.

Ie rivè da qualchi minüt,
fermi dinanc’ da l’üs i bat i pè, inglacè e vargugnus.

“Vignì dintru, cu spatèf? Santèf giü sui carigòc’,
stum insèma zinc minüc’a pragàr cun divuziun.
E stà fermu, tè, bagai, sempru cun cul far e dai!”

La litania le ‘n latin, o vargúta ca ghi sumöia
dita sut gus, apena murmurada, si fa fadiga a sintérla cuntada.

Tüc’ in ginuciun, li man in uraziun, senza prevat e senza ori,
apena l’udór dala stala e tanti pòri.

Ma li giaculatori diti cul cör
li pasa sü, anca cul scör.

E di ‘sta pora gent Öl al si ricurdarà,
ma al mumént giüst, quant ca l’ora la vignarà.

PREGHIERA DI UNA VOLTA (Traduzione)

Questa sera si trovano nella stalla della Tina.
brava donna, piccolina, con un cuore più grande di lei.

Il suo uomo, povero diavolo, è stato chiamato alla guerra,
chissà dove lo hanno mandato, indietro non è tornato.

Ed è rimasta sola, con tre bocche da sfamare,
quattro vacche e sette galline da accudire.

Il letame è già di fuori, il suo calore è fumo amaro,
sa di stalla e di sudore e ti prende tutto il cuore.

Questa, è una notte proprio scura,
la bocca del lupo è sua sorella e fa paura.

I fiocchi di neve sfarfallano avanti e indietro e poi coprono la terra,
coperta bianca di bel pizzo, sottile ma fradicio.

Sono arrivati da qualche minuto,
fermi davanti all’uscio battono i piedi, infreddoliti e vergognosi.

“Venite dentro, cosa aspettate? Sedete sugli sgabelli,
stiamo insieme cinque minuti a pregare con devozione.
E stai fermo, tu piccolino,sempre con quel fare e dai”.

La litania è in latino, o qualcosa che gli somiglia,
detta sottovoce, appena mormorata, si fa fatica a sentirla raccontata.

Tutti in ginocchio, le mani in orazione, senza prete e senza ori
solo l’odore della stalla e tante paure.

Ma le giaculatorie dette con il cuore
vanno su, anche allo scuro.

E di questa povera gente Lui si ricorderà,
ma al momento giusto, quando l’ora arriverà.

Turismo in Trentino

Ultime news pubblicate:

» Indice generale delle notizieCerca nel sito
Pagina FBPagina Twitter

Calendario eventi Madonna di Campiglio Pinzolo Val RendenaCampanedipinzolo.it - Webmaster: Marco Salvaterra - info@agraria.org - Privacy