Sti agn indré, a Pinzòl, na giurnada cumi naftra

di Elio Caola

Sti agn indré, a Pinzòl, na giurnada cumi naftra

Ecco una breve descrizione di una giornata di altri tempi a Pinzolo con l’intenzione di mettere in evidenza i modi di dire ormai desueti.

 

Na bota, tanç agn fa, i di i passava sempru ala stessa manéra.

La campanela dali set, ca tuç i di la ciamava li fumbli ca li ghiva vòia e temp da nar a mòssa e i matéi e li matèli a paraciarsi par nar a scòla, l’iva sunà da n pizot.

A cula ora lì l’om l’era già nà a mungiar la vaca e a guarnar al bistiam minù e la fumbla l’iva tacà sula cadina dal fugular al brunzin cun giù l pastulà dali galini fat di patati piciuli (li chezuli), di virdòra dal’ort, di urtighi, di sbroci dai òf e dù o tri pùgn di farina zalda, ca ci i òf in mez i vigniva pù russ.

Intant, in tin padalot sula cunomica, buiva al cafè fat culi radis di zicoria. Qualchi fòta di sagalin cun schicià n vel di butér, l’era la solita culazion. Ala matela, di scundun, ghi piasiva mòtarghi  sora anca n pizac di zucar.

Cumi al solit, a cula ora lì, la fiòla l’era amù n tal let indruminzada tant ca so mama la duiva sempru usarghi dré “Safta fo da cul let ca ti ghè da nar a scòla. In tant ca ti ti lavi dì su l ben ala Madona, dai ca l’é tardi, par sta bota al let al farò su me”.

L’om al nava dré ai prè, ala stala e ala lògna, la fumbla la lavava giù padeli, piaç, cùciar e furzini, la fragava i pavimenç di lògn, ca par òla nu i era mai neç assà, la mitiva in miza li robi sporchi, la giustava chili ruti e la stirava quili strafugadi. E la fava da magnar. So fiòla la ghi vidava se e no.

A disnar, di solit, l’era pulenta cunciada cul puciu, ca la tigniva al flà n corp, o pastasuta e, par finèr, pan e furmai.

Al pan, li doni di Ruina i lu impastava già a casa e, dop livà, i lu purtava a còsarsi dala Beta di Cilènu, ca la ghiva n tal raoft n fornu a lògna bel grant.

A cina, tanti boti, ghera al ministrun di virdòra, cun slungà giù pasta o ris, sa no la panada o l’ griez o la musana o l brò brusà.

I magnava sempru n pressa parchè i disiva ca “chi é svelç a magnar i’ é svelç anca a laurar”.

Ali festi grandi, par marenda, ghera anca roba dulza, cumi la strinadina o l panmuez o i umlòç cun dintru la marmalada di brùgni e, dali boti, al strudel.

La duminica li campani li sunava tùti nsema par ciamar la gent a mòssa granda e, dop disnar, par nar a vespru.

Li fumbli li nava a mòssa pruma parchè li duiva tacar su da disnar. I omagn, vistì dali festi cun li scarpi bassi, al capél e la cravata, i nava all’ustaria par bivar al cafè, cul bon, cun giù la pilùga e anca qualchi bicirot di ragul ntrà na giugada e l’aftra a trisset.

D’invern li vii li era plini di nef, inglaciadi. Par li vachi l’era dòra nar a bivararsi in li funtani.

Ghera tri lavandin granç, cuartè, n duca li doni li pudiva lavar mei i linzòi, li cuerti e li robi di culor.

D’invern, dali boti, l’acqua la si nglaciava par al fròt e ali doni ghi vigniva li buganzi!

Al sit pù caft l’era la stala. Ga n’era tanti e tùti li ghiva al so udor di farlet ca al si diferenziava dal tipu di bistiam lugià.

L’era l sit in du ca si vigniva a saver di tùt, anca cul ca vargùgn avria vulòst tigner scundù.

La giurnada, tra nvers e l’aftru, la passava n pressa.

Quanc ca i nava a durmèr di solit i pù da ben, da paròi o nsema ai sò, i disiva su li oraziun al Signoredio e na rechiameterna par i sò morç e i si indruminzava cul pinser di cul ca i duiva far la giurnada dal di dop.

E l’era sempru cula!

 

febbraio 2022