Poesie in dialetto pinzolese

A San Vilo-Pinzolo 1° Nuvembar 1975 – Nora Cunaccia

Chi riva in dal zimitero, la duman dai Sanč, o ca ie molto ‘ngrupè, o adiritora i planč.
Mai cume ‘ncò, a dar al « Bondì» ai so morč, i sent al ben, al mal, li offesi, i torč.
Vegn par istinto di natora
da mular giù quatru lagrami sulla so sipoltora.
Detto fatto, gh’era su tutt plin, cun vas, fior e lumin, nul pariva pù ‘n zimitero, ma quasi ‘n giardin.
Vanzava su li lapidi e li Crus, forsi li parlava, ma sut gus.
Ha scuminzà pò a rivar machini da tuti li bandi, cun su mazzun di grisantemi, lumin, gurlandi.
Anca quii i gà dal sicor, vargugn chi i stà ben a cor.
Alli doi, ben poch chi nu è nà a Mossa e alla Comunion; par i vif e anca par i morč, na gran soddisfazion.
Na bela predica, ‘l nà fat al nos Arzipret sul dover, l’obbligo, l’amor, la divozion e ‘l rispett.
Gh’era plin la cesa e tuč cun boni intenzion, ie stè lì, anca alla Commemorazion.
Istes par i Caduti fò al monument, ga n’era dai so, e pò tant’aftra gent.
Chi tuliva su li offerti, li sui purtun, i era quatru ciaragoč cu li so scatuli di cartun.
Anca birichin, i ghi dava dai bei scurlun, sa passava, sora pinser, qualchi surdun.
Poch, chi nava su e giù par li Stazion a far la Via Cruzi, propiu cun devozion.
Sti agn, su par la via dalli Stazion gh’era cume do gran prozzasion:
una chi nava e una chi vigniva tant sa ‘l flucava cume sa ‘l pluviva.
E di cust: cai sà n’acorč ie propiu i pori morč.
Alla sera, gh’era su ben plin a stizzar lanterni e ‘mpizzar lumin,
Ma tetru, tetru vers li nof chi ‘l temp l’era ‘ngrugnà, strof.
Li lapidi e i fior nu sa i vigiva pù, parché i lumin i rastava sutta, giù.
L’aria, la tirava a colpi ‘n la stessa direzion, li pariva tanti animi ‘n prozzasion.
Li t’lagava propiu ‘n brivido tutti quanti sti flamelli chi figurava mammi, pupà, fioi, fradei e sureli.
No. Stassera nu ‘l mi pariva pù, quasi ‘n giardin ma ‘n’estension di animi scarminadi sul tirrin.
Darghi la «Bon nott» sulla porta e ‘n «Libera me Domine» con tanta sensazion, e pinsar, chi magari duman, o passanduman sum in l’istessa prozzasion.
Se, tant al vec, cume ‘l gion, ‘l purot, cume ‘l sior sum li pustiz, cul pè sull’or.
Intant i campanun intorn, i mola giù i so zocch al par fin ca i batta i cor in tocch, di pù, a chi gà la so gent, morta da poch.
L’è na commovente sera par chi croz e chi spera, e par ognun, l’unica mera.

Dicembre: un bel mese! – di Ida Cunaccia

Quando io ero piccola verso Santa Lucia (Santa Lüzia) si ammazzavano i maiali e i macellatori (bichèr o mazìn) andavano di stalla in stalla ed era una festa per tutti, perché si pensava al cibo… per calmare la fame (la slüzia).

Il poeta Renzo Francescotti, mio professore nel 1962, fra le tante sue pubblicazioni ha scritto anche una poesia sul maiale.

Maiale Animale Totale

Di lui non buttavano nemmeno un pelo
buono per il pennello o lo spazzolino
e la zampa per lo zampone
la cotica per il cotechino
per il pellame e il corame
le ventriere per il lardo
salato o affumicato
la carne il sangue il fegato i rognoni
la milza e di lucàniche una filza
il grasso per lo strutto
del tutto lo utilizzavano il maiale
perfino la vescica gonfiata e tenuta stretta
dalla gavetta per giocarci a balonzina.
 
Hai salvato dalla fame
la gente della montagna
(i ha mazzà el porzèl: se magna!)
E invece che insultare qualcuno
chiamandolo col tuo nome
dovrebbero farti un monumento
maiale: sacramento!

Cun i occ sarè – di Brunetto Binelli Melòn

Cun i occ sarè poss vigiarti, poss sinter an la to vus
anca sa nu tii se e ti se suta na crus.

Cun i occ sarè poss vigiarti … magari … santa giù’
e ti mi parli e ti mi scufti. E poò ti levi sù

e ti mi disi: “Sa fat tardi, ti saludu, ades me vu!”
Ci me draversu i occ …. E nu ti vigiu pu!

NÜGUL E SIRIN – di Carmen Valduga

L’é sta nügul
tüt al dì
di fo e anca
dintru da mi.

Ma ades ca vu a casa
e li é li üna di not
al cel al si verz
in ti ’n quatru e quatr’ot.

Spia fò la lüna
e la spaza via al gris,
tüt al si discuacia,
ti vigi lüci e pais.

Muntagni e pré
inlüminè da stu ciar,
i mi laga di stüc
e mi par da sugnar.

Però, su lì dalbon,
l’é propiu vera,
e mi sentu anca me
come al cel di stasera.

 

Marz di Elio Caola

Marz,
chi bel mis ca l’é marz,
stragùcia i querc,
va via la nef,
mor me madona,
chi bel mis ca l’é marz.

La Val Rendena di Carmelo Binelli Lucìn

“Ogni bòt ca pàssu al ri dal Finàl’
e ma sa presénta, dòp l’òfta, la val,
séntu vargùta ca cànta ‘nt al cör;
mi sènu ligér, mi sèntu sicör”.
Ci ‘l mi disiva ‘n umöt da Burzàc
cal nàva ‘n muntàgna cun in spàla ‘n prussàc,
“Lavòru a Milàn; g’ò giü ‘n butigòt
amù quàlchi an, e pò fu ‘l fagòt;
implàntu lì tüt, e vègnu chi al mé paiss
ca la val da la Trisa l’é ‘l pü bèl paradìss”.

A ‘n vècc chi dundàva pugià al sò bastùn
dré a l’ültima spéra di sul da l’aftùn,
ò vulöst dumandàrghi: “Nònu, scüsè,
par vü sta Rendéna, èla bèla, e parchè?”
– “Mè ò scarminà tuchèi dal mé cör
in ògni cantùn dal mòndu, e pör
ànca si adèss su chi ca nu g’ò gnént
mi séntu in siòr in mèz a la mé gént.
L’ünic dispiazér ca g’ò, l’é ca nu pòss
lagàrghi niént; ghi lagarò i mé òss!”

“Ogni bòta ca pàssu al rì dal Finàl
e dré a li spàli mi làgu la val,
séntu vargùta chi piànc int al cör,
séntu ògni bòta vargùta chi mör.”
– Cì ‘l mi didìva ‘n umöt da sti agn
ca l’iva girà ‘l mondu di dré dal sö argàgn.
“Par ciapàr ‘na pagnòca travarsàvani ‘l buiùn
e par pudérsi diféndar parlàvan tarùn.

Partivan gnaréi, e turnàvan già griss
ma ‘l cör di tüc quanc l’èra chi ‘n sti paiss:
Campöi, Mavignöla, Giüstin e Pinzöl,
Massimén, Cadarciùn, Buzanàc, Carisöl,
Verdesina, Murtàss, Pilüc e Iavrè,
Spiàz, Vìla, Strémp, Vich e Darè.
Li càsi, li ciési cui sö campanìi,
li séghi cu li pìli e i camp di patàti,
i vécc trasandéi cun giü li buciàti.
Funtàni chi sgràna ‘l sò turululò,
li stàli chi pàrla di zéntu filò!

Li sölvi cui pàscui, li vàchi, i cavài,
i cròz culòr ròsa e ‘l biànc dai ghiaciài.
Tri bacàn chi discòr sa ‘l cò dal stradùn,
tri ciòspi chi bàba di dré da ‘n cantùn.
In ciél tüt zilèst, quàlchi nügula grisa;
‘n usél chi sgulàza sài ram di ‘na zisa,
‘na via di flüa cunt in vècc capütel,
in pugiöl pién di fìor, ‘n uft a but, in cancél;
in sciàp di gnaréi chi fa ‘l girutòndu
in sta val di Rendena, la pü bèla dal mòndu”.

Al me pais di Luca Maffei Faneto

Me su nasü a Pinzöl, stu chi, e precisamente a Bavdim;
al me l’é n bel pais, gni masa grant e gni masa picinin;
da ndù ca stu, cun dü pas su ià l lavandin (l’ültim chi é rastà)
da lì intivu Vacianaga e m gatu giü n sump al rugiulin.

Da là da la via oftu n sü e sü n cima a li Predi gh’é l stradun;
travarsà cul, gh’é la nosa Cesa, par nar a mösa e der sü na qualchi uraziun.
L’é dedicada a San Lurenz, patrono da Pinzöl e so protetor,
cupà scutrizà numa par nu aver ulü trader al Signor.

Chi gh’é Ruina, indù ca gh’é li scöli, chi da fo istrüzion:
numa li scöli basi , par chili afti gh’é da nar a Tiun.
Sa ti ve sü dre al stradun, quasi sü n cima al pais,
ti gati San Viliu, ültim sit prüma da parter par l’infernu o par al paradis.

Crözar o nu crözar ca gh’é vargut anca dal da là?
L’é n bel pinser, e ognün la so idea a proposit al ga l’avrà;
zertu ca ’ndrè nu e mai turnà nigügn,
e alora crözar al pudria esar anca numa n büsügn.

Sal dos dai Marei, ün ala bota, uler o nu uler, i rivarum tüc’:
gion, vec’, malè, san, siori e puröc’, bei e brüc’!
Al na l’à ulü ricurdar anca l poru Baschenis cu la pitöra ca l’à fat,
ca da la trista fin da la vita l’é al ritrat.

A mi, zerti boti, am plas caminar da Pinzöl, nar a far qualchi gero,
pü chi aftru par ciapar in po’ di caft e di sul, sa gò da esar sincero.
Ma dop 15-20 dì ca su caminà, m vegn in menti la me casa, l me pais…
su numa partì e am par ca sia pasà già qualchi mis
e turnando ’ndre da Trent o da Brösa, rivà a Tiun,
vardu fo dal finistrin cun pü sudisfaziun;
a Vardasina, giü n sump a la Val,
crözu da esar già sü n cima al Gal,
pasà Giüstin e rivà ntrù sut a Vadaiun
vigiu l cartabel cun scrit “Pinzolo”, e ogni bota l’é n’emuziun.

La man suta ‘l cusin di Dario Maganzini Bratüsca

La “Storia” dimostra come la chiesa cattolica si sia arricchita anche promettendo il paradiso a chi le avesse donato qualcosa come … che ne so … magari, … anche un pezzo di terra …

“Dai fa prost, ciama’l dutor
e tè gnaro cori , movat,
fa li’n saft dìsai ca’l mor,
e fa végnar anca’l prèvat!”

Al dutor al scorla’l cò:
Nu le ca’l dora pu di tant.
“Mama; le già chi difò!”
“Chi?” “cul … chi pòrta l’oiu sant!”

Al prèvat al pinsa numa al sò mistér
e’l lu unch da cò a pe.
ma ci … al lu strimìs amù’nnànch murér!!
Al si ficos al sò oiu’n tal didré!

Ma nu le miga finìda lì,
al pu bèl, l’ha da rivàr,
stè atenti, e vigiarì
al clero, cul ca le bon da far!

Al sa ga senta giu li apè,
parchè, l’ha vist, ca le a la fin,
e … intant ca tuch i varda’ndré
al fica na man suta’l cusìn

Cun culaftra, al ghi tegn na man
e … ’l ghi conta la fòla dal gesù,
e ci’l sent quant ca’l bacàn
al g’ha’l puls chi nu bat pu !

L’ün e l dü di nuembar di Rino Bonapace Managiot, fratello di Patai

I dì dai Sanc’ e dai Morc’
si va al cimitero a far na visita
ai noni, al pupà o a la mama,
al fradel o a la surela, al fiöl o al naù
o a chìi,
chi pöl nar a gatarli
nu i ga n’à pü.
Comi ca ti ve dintru
al par in giardin plin di fior;
nu parluman po di quanc’ lümin!
Nu gh’é gna n fil d’erba
gni sü li sipultöri gni par i viai,
l’é net e tüdürì par incö e par duman…
magari l fös cì tüt l’an!
Ti incontri da li faci
ca ti vigi ’ncö, po n’aftr’an,
parchè dop i si dismentaga,
i gà aftri mister par li man!
Vargügn dis la “Via crücis”,
vargügn na “rechia” cun tanta devozion,
vargügn i ciaciara e i fa n filò,…
i pudria star anca di fo!
I parla di pelìci,
di vöndar e di cumprar
ca ora da la fin
nu i sa gna cu ca i é nè a far.
Al gà bon der al prevat, o pridicar
da tasar e da meditar,
ma ga n’é di chìi chi va apena
par curiusar o ciaciarar,
ca i pudrìa star a so casa
e lasar in pace chìi chi va a pragar.

Na cantada di Jack Caola

Quanca l’era un po’ pü magra
as sintiva la gent cantar
intai campi, i pre, li sölvi
ustarìi, li piazi e bar.

Al dì da ncö sa ti dumandi:
“Sentat giü, fum do cantadi?”
i rispunt, an da rabì:
“Nu gò temp par paiazadi!”

E ntant i vegn ados
ansia, stres e depresion
e di piruli i si sgiunfa
par cürar sti agitazion.

Al par fin na roba strana
ca ades nu i sia pü bon
cun li taschi plini di soldi
a trar insema na canzon!

E sa ün po l si ris-cia
a verzar buca par cantar
quasi quasi i lu varda
cume l fös mat da ligar!

Forsi n bot a i iva capì
ca par rogni e malatia
la pü bona midisina
l’é cantar in cumpagnia.

Di sicör sti ültim temp
la vita l’é pü cumplicada
ma da cumpiangiar l’é l pais
indù pü nigügn fa na cantada…

Sgriar (Frugare) di Paolo Cominotti da “Sarà  sü … n la libertà”

Di dintru go n camarot
indù ca tanti not
sgriu ntai ricorc’:
discoru cu i me morc’
par saver sa ndù ca i é rivè
gh’é sit anca par me.

E stu lì ori e ori;
i mi conta di bori,
di lögna, di fugular,
di fin, di löc’, di car …

E me scoftu ‘mbambulà:
vigiu na stala e n tablà,
siùn, panèri, sghic’,
caüci, fos e cünic’.
Po m svegliu fo strimì
e su chi …
a spatar amù n bot
l’ora da nar intal camarot.
Dentro ho una stanza
dove tante notti
frugo tra i ricordi:
parlo con i miei morti
per sapere se dove sono
c’è un posto anche per me.

E sto lì ore ed ore,
mi parlano di tronchi,
di legna, di focolari,
di fieno, di canalette, di carri …

Ed io ascolto imbambolato,
vedo una stalla ed un fienile,
falci, cassono, letame,
pioli, fossati e conigli.
Poi mi sveglio spaventato
e son qui …
ad aspettare ancora una volta
l’ora per tornare in questa stanza.

Mac’ di Carlo Antoniolli Bagat

Mac’ l’é l mis pü bel,
dai fior e dai amor;
i giuvanoc’ i é plin d’ardor
e anca ndal pais, da Carobit a Vacianaga
dal Lazarin a Gaiolin,
indapartüt as sent in bon udor
ca l par balsam di pin.

Intant al sul al cioca;
a varadar fo par i pre
as vic’ già i fior sbucè;
e ndal gac’ chi apè
as sent i usei ca i é già turnè.
Al piciaciòc chi bat sül làras e sül mor
e tüc’ insema i sona na canzon d’amor.

L’é l mis da la Madona
e i dis l’Ave Maria
parchè, sa nò, li berti
Barzola al li porta via.
Banadöt mac’ da la Madona e dai amor
a m sentu in dal me cör
come sbucià in bel fior.

L’uraziún di ‘na bòta di Noemi Bonapace

Stasera i si gata tüc insèma ‘n dala stala dala Tina,
brava dòna, picinina, cun t’in cör pu grant chi öla.

Al sò òm, poru ciavà, le stà ciamà a la guèra,
chisà in du ca i la mandà, indrè nu le turnà.

E le rastàda da par öla cun trì buchi da sfamàr;
quatru vachi e sèt galini da guarnàr.

Al ladam le già di fò, al sò calór le füm amar,
al sà di stala e di sudór e ‘l ti ciapa tüt al cör.

Custa chí, le na not propriu scöra,
la buca dal luf le sò surèla e la fà pòra.

I curiandui, inglacè, i sfarfala inanc’ e ‘ndré,
e pò i si pogia sula tera, cuerta bianca di bel piz, fin e miz.

Ie rivè da qualchi minüt,
fermi dinanc’ da l’üs i bat i pè, inglacè e vargugnus.

“Vignì dintru, cu spatèf? Santèf giü sui carigòc’,
stum insèma zinc minüc’a pragàr cun divuziun.
E stà fermu, tè, bagai, sempru cun cul far e dai!”

La litania le ‘n latin, o vargúta ca ghi sumöia
dita sut gus, apena murmurada, si fa fadiga a sintérla cuntada.

Tüc’ in ginuciun, li man in uraziun, senza prevat e senza ori,
apena l’udór dala stala e tanti pòri.

Ma li giaculatori diti cul cör
li pasa sü, anca cul scör.

E di ‘sta pora gent Öl al si ricurdarà,
ma al mumént giüst, quant ca l’ora la vignarà.

PREGHIERA DI UNA VOLTA (Traduzione)

Questa sera si trovano nella stalla della Tina.
brava donna, piccolina, con un cuore più grande di lei.

Il suo uomo, povero diavolo, è stato chiamato alla guerra,
chissà dove lo hanno mandato, indietro non è tornato.

Ed è rimasta sola, con tre bocche da sfamare,
quattro vacche e sette galline da accudire.

Il letame è già di fuori, il suo calore è fumo amaro,
sa di stalla e di sudore e ti prende tutto il cuore.

Questa, è una notte proprio scura,
la bocca del lupo è sua sorella e fa paura.

I fiocchi di neve sfarfallano avanti e indietro e poi coprono la terra,
coperta bianca di bel pizzo, sottile ma fradicio.

Sono arrivati da qualche minuto,
fermi davanti all’uscio battono i piedi, infreddoliti e vergognosi.

“Venite dentro, cosa aspettate? Sedete sugli sgabelli,
stiamo insieme cinque minuti a pregare con devozione.
E stai fermo, tu piccolino,sempre con quel fare e dai”.

La litania è in latino, o qualcosa che gli somiglia,
detta sottovoce, appena mormorata, si fa fatica a sentirla raccontata.

Tutti in ginocchio, le mani in orazione, senza prete e senza ori
solo l’odore della stalla e tante paure.

Ma le giaculatorie dette con il cuore
vanno su, anche allo scuro.

E di questa povera gente Lui si ricorderà,
ma al momento giusto, quando l’ora arriverà.

S a n Martin di Giovanni Ferrari

Sa la via chi va ’n Gènua
pres a poc in ta la Prisa..
gh’é ’n sinter in mez ai pin
ca  ’l ti porta a San Martin.

Na cisòta picinina
tüta bianca ’mpitürada
cu l’aftar e i banc di lögn
par pudérghi der sü ’l ben.

Tüt intornu ’n spiazalot
e ’n bel rì chi pasa giü
al par propriu ’n paradis
sa pruè a narghi sü.

Cumi vista nu sa ’n parla
ghe da farsan maravèa
bei pais cu li so ciesi
ca sa i vic’ a star lasü.

E pò ’s vic’ anca la Sarca
la campagna da Pinzöl
dop Giüstin e Masimen
e lì ai pé gh’é Carisöl.

Di na banda gh’é sant Stefan
da cul’aftra san Vigili
poc dalonc’ gh’é san Giuàn
e li apè gh’é sant Luigi.

Anca chisti li é cisòti,
sa li vic’ a star lasü
pruè a narghi anca üaftri
vigiarì cul ca gh’é sü.

Gh’é lasü na campanela
ca la ciàma sü la gent
san Martin al par ca ’l diga:
“Vignì sü ca ’m fè cuntent”.

Si ’l pü tant ades l’um dit
1aghèm farghi amù ’n pinser:
l’é ’n bel sit stu pustisìn,
l’é ’l cisòt di san Martin.

La Madona dal Tulòt di Jack Caola

“Su la Madona dal Tulòt
cula chi vi vardava dré ’n bòt.
Ò dit in bòt, e l’é anca vera
nu vigiu pü nigügn, di dumàn o di séra.

La via ormai la pasa da là
E cu la via i m’à abandunà.
I m’à abandunà anca chii ca da gnaraloc’
i ò visc’ crösar granc’, suta i mé oc’.

Pasava la mé gént da Madarciöi,
dal Fratè, Mavignola e da Campöi,
da Plaza, Fugaiart, Limöda e Pin,
Palü, Pramagnàn, Faè e Cularìn.

Pasava lì malghi, caritér e pastor,
cavrèr, suldè e qualchi sior:
na póra föta di umanità,
tüc’ chi dumandàva ’n pò di pietà.

Par quasi tri sècui ’na gran divozion
i m’à purtà sémpru sti generazion.
A ognün cui mé oc’ ai vuliva parlar:
al farìa anca ades sa i ös da pasàr.

Ma gò quasi vargogna; su chi ca vu ’n tòc
e téru amù n ’nanc’, ma ’1 sarà bén par pòc.
Invézi di fior e di Ai Marii
gh’é apena urtìghi e purcarii.

Ma ’l pü ca mi trìbüla e mi dulora
i é i temp d’adès e chii d’alora:
sta gént ben vistìda da la lingua fina,
ma vìgiai miga ca i mé oc’ i é ’n ruìna?

Va ’n ruìna i mé oc’! Ca i à vist na gran storia!
Ca l’é anca vòsa, sa ghi ’m pò memoria;
ma ormai par li robi chi ga ’n pò valor,
ò capì, nu gh’é pòst in mez ai mutor.

E sa ’n dì ös da nar, sparér, come i mòrc’…
su sicòra: di üaftri, nigügn sa n’acorc’!”

La Rendena (Don Lorenzo Felicetti, Parroco a Vigo Rendena 1910-12)

La Rendena, o miei lettori,
è una bella valle alpina,
verdeggiante e galantina,
quale un’altra non si dà.

Quasi piana tutta quanta
è ripiena di paesi,
che si mostrano distesi
quali al monte e quali al pian…

Prima viene Verdesina
e poi Villa e poi Iavrè,
quindi trovasi Darè
e poi Vigo assai vicin…

Poco sopra sta Pelugo,
quindi travasi Borzago,
Mortàs, Fisto e Bocenago;
Spiazzo è in mezzo e in banda è Ches.

Vien poi Strembo e Caderzone,
lassù in alto Massimeno,
a caval di un colle ameno
stan Giustino e Vadaion.

Maestosa giace al piano
la borgata di Pinzolo,
e l’aprico Carisolo
della Val segna il confin.

V’è salendo ver Campiglio
la frazion di Mavignola
con l’antica sua chiesuola,
Sant’Antonio dett’ancor.

Tutta fertil sino in cima
alle vette dei suoi monti
ricca d’acqua e sane fonti
selve e prati ha in quantità.

La Rendena è una vallata
conosciuta in tutto il mondo,
i moleti sino in fondo
all’Australia se ne van.

Vanno in Svizzera e in Italia,
vanno a Vienna e a Berlino,
sino in Africa e a Pechino
della China capital.

Vanno in Merica e a Parigi,
vanno a Londra ed a Lisbona,
dappertutto dove suona
quell’armonico metal.

Molti restano anche in patria,
allevando assai bestiame,
e non soffrono la fame
pur che voglian lavorar.

Quasi niente v’è d’industrie,
ma il commercio è vivo assai,
è un continuo viavai
di carriaggi e passeggier.

V’è commercio di carboni,
e di fieno e di legname,
più di tutto di bestiame,
razza nera e di valor.

Società vi son diverse
di risparmio e di consumo,
ma purtroppo non v’è fumo
di camino industrial!

C’è però la luce elettrica
nei paesi tutti quanti,
anche noi andiamo avanti
col progresso e civiltà!

Vi son monti di granito
minerali e così via,
se venisse una tranvia
si potrebbero scavar.

La Rendena è visitata
da Trentini e forestieri,
velocipedi e destrieri
vanno e vengon tutti i dì.

Se vedeste poi d’estate
quanti d’alpi ascenditori!
Sono tutti gran signori
di quei siti colà fuor!

Vanno ai freschi su in Campiglio,
calpestando il nostro suol:
Molti e molti almen di volo
se ne vedon transitar!

Su in Campiglio è una bellezza,
molti alberghi in pieno lusso;
il German, l’Inglese, il Russo,
van lassùso a villeggiar.

In Rendena in generale
non son ricchi né pitocchi;
“polentina, spressa e gnocchi”
ecco il cibo nazional!

Non vi son palazzi aviti
non vi son temuti ostelli,
quivi tutti son fratelli,
il blason qui mai regnò!

Ma che vado io mai dicendo
tutta roba da profani?
In Rendena son cristiani,
ed ancor d’antica fé!

Ben è ver che tra il frumento
c’è alcun poco anche di loglio
ma condito un po’ con l’olio
anche questo può passar!

Le funzion son frequentate
a pariglia d’altri siti;
se non son tutti romiti,
cosa diavol s’ha da far?

Vi sarebbero altre cose
da descriver in poesia,
ma ormai la Musa mia
è già stanca di cantar.

Ecco, o cari miei lettori,
che la Valle vi ho descritto;
se più bene non ho scritto,
chiedo scusa e faccio fin.

 

Cul purcel di n zigaretu di Rosa Maestri Lucchini

L’é  ’n bagai liger e sitil,
fat di na cartina e na presa di tabac.
Nu l par miga vera…
ma ’l fa pü strage chi la guera da l’Iraq.

Da gion ti par ca chii chi füma
i pöda spacar anca la lüna,
e alora ti prövi anca tè,
…e po nu ti sé pü bon da tirarti indré!

Prüma ti teri qualchi gheba
parchè al ta l’ofre qualchi amic
e po ti gan freghi ün a tò pari,
intant ca nu l ti vic’!

Al prüm teru al ti laga na buca amara,
e ’l stumac ribaltà.
Epör ti prövi amù,
e ti n fümi sempru di pü.

Al ti fa vigner sè
ma apena ca ti é biü
a t vegn vöia da fümarni amù,
anca sa dop in po’,
ti ghè anca mal di cò.

Al ti fa vigner al catàr
e ti fè fadiga a respirar.
Ti vegn la tus da monopolio
e pian pian, cul purcel,
al ti üda anca al bursel!

Anca i denc’ i töl di mez:
al to fla al spüza di füm,
al to camin al s’ingripa…
…ma nu i tal pöl spazar nigügn.
Nu 1’é miga al buchin da la pipa!

Apena ca ti sé senza,
ti cori a cumprarni amù
in pacöt o dü,
o trì… cì forsi ti ga n’è asà par dü dì.

Quanca ti ghè ’l viziu
l’é öl chi ti cumanda.
Te ti ghi übidisi cume ’n poru tananai,
anca sa ti sé grant e gros e nu ti urii mai!

Par furtüna i g’à mitü ’n po’ di ripiego,
in tanc’ sic’ e ’ntai bar nu si pöl pü fümar,
parchè anca al füm “pasivo” al fa moltu mal!

Büsügnaria averghi ’n po’ di forza di volontà
e der: “Ades basta! Parchè te,
purcel di n zigaretu,
ti m’é cumandà asà!”

E laghem dervi pör la mia.
I vizi i é tüc’ brüc’,
ma cul dal füm
l’é ün dai pü brüc’ chi ghi sia!