Tant par ciaciarar

di Elio Caola

Tant par ciaciarar

Rina e Maria, di duminica, sul piazzal dala Cesa.

M: Ciao Rina.

R: Ciao Maria, cumi vala?

M: Cu òt mai ca t diga, la solita vita. E tè?

R: Nsoma! Dali boti mi dumandu sa val la péna ciaparsala pù di tant in sti muménç chi, ca nu si capiss ben  nduca narum a finér.

M: Chi él chi pòl dèrlu. Ma nu sta crùziarti ca nuaftri i ni buzzara di poc cun li primavéri ca gum sul cupin.

R: Mi vegn in ménti ca ghiva da dérti na roba ca mi primiva, ma nu so pù par què. Tal dirò naftra bota, ma ricordamal tè da dértal.

M: M’ avria piasù far na bèla ciaciarada cun téc par savér cu ca la diss la gént e cumi lé bòna da tignér dòrù cun li misèri dala vita di tùç i dì, ma ncò go prèssa.

R: Pacà , parchè tè ti mi scufti, no cumi zèrti slambroti ca li parla sémpru òli senza custrùt, ca ala fin dala féra nu li ti dis niguta di nòf.

M: Mi displass,ma go da nar a finér i mistér ca ho laga  ndré par végnar a mòssa, e anca par vigiar cu ca la fa la mé matèla ca in sti di chi la mi fa bazilar pù dal solit par via dal so murus. Su propriu surafinada di sta svernia tirada ci ala longa!

R: Nu sta dérmal a mi, stéssa storia cun me fiòla. Cunsulat ca anca me ga nò ci ngosù ca

dali boti pinsu ca al saria méi vivar da ciata.

M: Ma no, mariavergina! Cu disat su. Pinsa sa ti fòssi sula sulénga, senza i tò, nu ti gravii nigùgn chi ti scufta.

R: Ma sé, ti ghè rasun, lasum pèrdar tantu uramai nu ghe pù redenzio!

Num a casa, valà, ca l’è ora.

Ciao Maria,

Ciao Rina.

 

Elio Caola

APRILE  2022